Akili

Vekom kvapku prezretá
S fotoaparátom v ruke tak akurát
A v poézii ešte nedozretá.

I’m like a bit overripe fruit by age
With the camera in hand, neither much nor little
And not yet mature in poetry.

Akili je swahilské meno a znamená chytrý, múdry. Nie, nie som ešte chytrá. Získať túto vlastnosť je jedna z mét mojej vnútornej cesty. Preto tento pseudonym, podľa starej múdrosti: Svoje myšlienky smeruj k tomu, kým chceš byť, nie kým si teraz. Iba tak dosiahneš, že sa ním aj naozaj staneš.

Akili is a Swahili name and means clever, wise. No, I’m not smart yet. Acquiring this quality is one of the goals of my inner journey. This pen-name is according to the old wisdom: Direct your thoughts to who you want to be, not who you are now. That is the only way to become better and wiser.

Milujem umenie v každej podobe – od toho najviac hmotného sochárstva, cez výtvarné umenie, literatúru, až po to ‘najnehmotnejšie’ – hudbu. Veľkí majstri minulosti a súčastnosti sú pre mňa neutíchajúcou inšpiráciou a vzorom. Nasávam ich invenciu každým pórom a snažím sa ju pretaviť do vlastných obrazov a slov. Veľké ďakujem patrí najmä tým, ktorých poznám osobne. Nevedomky ma posúvajú na ceste za múdrosťou.

I love art in every form – from the most material sculpture, through the fine arts, literature, to the ‘most intangible’ – music. The great masters of the past and present are a constant inspiration and example for me. I suck their invention through every pore of my mind and try to transform it into my own images and words. Many thanks especially to those I know personally. They move me unknowingly on the way to wisdom.

Tvoriť krásno ma robí šťastnou, snažím sa o to rôznymi spôsobmi. Preto som sa rozhodla zverejniť svoju šuplíkovú tvorbu. Budem vďačná, ak niečo z toho, čo nájdete na mojom blogu obohatí aj Vás.

Creating beautiful makes me happy, I try to do it in different ways. That’s why I decided to publish my undisclosed works from a drawer. I will be grateful if something you find on my blog will enrich you as well.

To som teda ja – moje myšlienky, zážitky a pocity. Preto ma viac, ako životopisnými faktami, spoznáte cez fotografie, koláže, básne a cestovateľské dobrodružstvá

So that’s me – my thoughts, experiences, and feelings. That’s the reason why you can get to know me more than biographical facts through travel adventures, photographs, collages, and poems …

S úctou Akili

Yours sincerely, Akili

Som cestovateľ a moreplavec a každým dňom objavujem vo svojej duši novú oblasť.
Chalíl Gibran.

A traveler am I and a navigator, and every day I discover a new region within my soul.
Chalíl Gibran.