Burano – a fairy tale about colorful houses and white lace

Burano houses

When I got off the Vaporetto in the early evening sun on the Venetian island of Burano, I felt like in a fairy tale. The warm light made stand out the bright colors around me. Yellow, blue, red, pink, green … square houses with white-framed windows and green shutters, all painted as on a picture of a crazy artist. Narrow water channels were like life-giving arteries sown with moored boats. I was surrounded by the aroma of freshly baked Margharita pizza, fried fish, singing the Italian language, and the sound of the sea. In short, it was a fairy tale called Vita Felice.
I was very impressed by the small island of Burano.

Now a bit of geography: Burano is a group of 4 islands connected by bridges. It lies about 7 km from Venice. The Vaporetto cruise (line no. 12) from San Marco Square takes about 30 minutes. Approximately 2,400 people live permanently on the 21-hectare paved marshy land.

Burano does not have a significant architectural monument if we do not count the slightly inclined bell tower of the church of San Martino. It enchants you by its colors, Italian charm, and peaceful atmosphere.

The color of the houses is managed by the local town hall. They make sure that none of the houses deviates from the strictly regulated concept. They say that the colorful, radiant houses were a signal tool for local fishermen, who used them as navigation for their berths when they tired returned from fishing in the evening.

Burano – the place of artists

We often passed a lonely painter or a group of young artists in the alleys which trying to capture the picturesque rows of houses reflected in the calm water with boats tied to old, wooden poles with graceful arches of bridges in the background.

Burano is home of artists. For example, the painter Leonardo D’Este, the designer and architect Philippe Starck, and the sculptor Remigio Barbaro live here. From the past – the composer Baldassare Galuppi, after whom is named the main square.

The house of sculptor Remigio Barbara is located on the coast, outside the busier parts of the island.

House of Remigio Barbara

Burano in lace

Once upon a time, a fisherman from Burano caught a beautiful siren. The tempting siren tried to entice him with her singing. But the young fisherman was engaged so he resisted all the love proposals and let her go back to the sea. The queen of sirens was enchanted by his fidelity. She decided to reward the fisherman. She created foam around the ship with her tail, which turned into a beautiful, delicate wedding veil. On the day of the wedding, the young ladies envied fisherman’s fiancee unseen lace. They longed for lace as soft as sea foam too. They began to weave it, thinner and thinner, hoping to be dressed in soft lace at their wedding, just like a fisherman’s bride. This is how Buranian women allegedly learned the art of lacemaking.

Another legend says that lacemaking started on the island after Leonardo da Vinci bought beautiful lace in the distant Cypriot town Pano Lefkara for the main altar of Milan Cathedral. Lacemaking was the main commodity of the small island in the 16th century. Due to high demand among the high French nobility, King Louis XIV employed a pair of Venetian lacemakers right in his yard.

If you want to know more about lace, you find out everything at the Museo del Merletto. And if you would like to learn how to make lace, visit a lace school named La Scuola Dei Merletti di Burano. It sounds so melodic!

Burano must be eperienced

If you want to relax far from the crowded Venice, the island of Burano is the ideal place. Wander the colorful alleys, have a special risotto de gò in the trattoria, which is creamy rice cooked in a strong fish broth with pieces of gò fish, or have just cappuccino with local butter biscuits bussolà. The sounds, the smells, and in general, the atmosphere of this place surely settles in a drawer of pleasant memories.

And don’t forget to stop on the island of Murano and see the Italian glass art and meditate for a while in the old monastery on the island of Torcello. But about this next time.

All pictures from Burano you find in my gallery: Isola di Burano

More travel posts are in Wandering shoes

Burano – rozprávka o farebných domoch a bielej čipke

Burano houses

Keď som vystúpila z vaporetta v podvečernom slnku na benátskom ostrove Burano, mala som pocit, že som sa ocitla v rozprávke. Teplé svetlo dalo vyniknúť žiarivým farbám vôkol mňa. Žltá, modrá, červená, ružová, zelená … hranaté domy s bielo orámovanými oknami a zelenými okenicami, všetky vymaľované ako na obraze bláznivého umelca. K tomu, ako životodarné tepny, úzke vodné kanály, po obvode posiate zakotvenými člnmi. Vôňa čerstvo upečenej pizza Margharita, smažených rýb, spevavá taliančina a šum mora. Skrátka rozprávka s názvom Vita felice.
Tak na mňa zapôsobil malý ostrov Burano.

Teraz trochu geografie: Burano je zoskupenie 4 malých ostrovov prepojených mostami. Leží asi 7km od Benátok. Plavba vaporettom (linka č.12) z Námestia San Marco sem trvá asi 30 minút. Na 21ha spevnenej močaristej zemi trvalo žije približne 2400 obyvateľov.

Burano nemá výraznú architektonickú pamiatku, ak teda nepočítame mierne naklonenú zvonicu kostola San Martino. Očarí vás svojou mimoriadnou farebnosťou, talianskym šarmom aj pokojnou atmosférou.

Farby má pod palcom miestna radnica. Tá dohliada, aby žiaden z domov nevybočil z prísne stráženej koncepcie. Pestré, žiarivé domy boli vraj pomôckou pre miestnych rybárov, ktorí ich, keď sa unavení večer vracali z rybolovu, používali ako navigáciu pre svoje kotvište.

Burano umelecké

Nezriedka sme v uličkách míňali maliara samotára, alebo húf mladých umelcov, ktorí sa pokúšali zachytiť pitoreskné rady domov zrkadliacich sa v pokojnej vode, v popredí s loďkami uviazanými o staré, drevené kôly s ladnými oblúkmi mostov v pozadí.

Burano je domovom umelcov. Z tých súčasných tu býva napríklad maliar Leonardo D’Este, dizajnér a architekt Philippe Starck, sochár Remigio Barbaro. Z tých minulých – skladateľ Baldassare Galuppi, po ktorom je pomenované hlavné námestie.

Dom sochára Remigia Barbara leží na pobreží, mimo rušnejších častí ostrova.

House of Remigio Barbara

Burano v čipkách

Bolo – nebolo, kedysi dávno rybár z Burana vylovil z mora zvodnú sirénu. Krásna siréna sa ho pokúšala zviesť, lákala ho svojim spevom. No keďže bol zasnúbený, milostným návrhom odolal a sirénu pustil. Kráľovná sirén bola očarená jeho vernosťou. Rozhodla sa, že rybára odmení. Svojim chvostom vytvorila okolo lode penu, ktorá sa premenila na nádherný, jemný svadobný závoj. V deň rybárovej svadby všetky mladé dámy závideli mladej snúbenici nevídanú čipku. Aj oni zatúžili po krajke jemnej ako morská pena. Začali ju tkať, stále tenšou a tenšou niťou dúfajúc, že budú na svojej svadbe tak isto, ako rybárova nevesta, zahalené do hebkej čipky. Tak sa vraj naučili buranské ženy umeniu čipkárstva.

Iná legenda zase hovorí, že čipkárstvo sa na ostrove rozšírilo po tom, ako Leonardo da Vinci kúpil krásnu krajku v ďalekom cyperskom mestečku Pano Lefkara pre hlavný oltár milánskej katedrály. V 16.storočí bolo čipkárstvo hlavnou komoditou malého ostrova. Pre vysoký dopyt medzi vysokou francúzskou šľachtou zamestnal pár benátskych krajkárov kráľ Ľudovít XIV. priamo na svojom dvore.

Kto chce o čipkách vedieť viac, všetko sa dozvie v Museo del Merletto. A kto by sa chcel naučiť krajky vyrábať, nájde tu čipkársku školu s melodickým názvom La scuola dei Merletti di Burano.

Burano treba zažiť.

Ak si chcete oddýchnuť od preplnených Benátok, ostrov Burano je ideálne miesto. Potúlať sa farebnými uličkami, dať si v trattorii špeciálne risotto de gò, čo je krémová ryža varená v silnom rybacom vývare s kúskami ryby gò (Gobius niger, po našom hlaváč čierny), alebo len cappuccino s miestnymi maslovými keksíkami bussolà. Zvuky, vône a vôbec, atmosféra tohoto miesta sa vám isto usadia v šuplíku príjemných spomienok.

A nezabudnite sa zastaviť aj na ostrove Murano a prezrieť si talianske sklárske umenie a chvíľu rozjímať v starom kláštore na ostrove Torcello. Ale o tom nabudúce.

Všetky obrázky z Burana nájdete v mojej fotogalérii: Isola di Burano

Pre ďalšie cestovateľské články si kliknite na Túlavé topánky